Digitaalinen transformaatio

Monet yritykset eivät ainoastaan implementoi ERP järjestelmää, vaan he näkevät ERP järjestelmän osana digitalisaatiostrategiaa, joka holistisesti yhdistää ihmiset, prosessit ja teknologian. Onkin tarpeen ymmärtää uudet digitalisaation luonne ja mahdollisuudet.

Mitä on digitaalinen murros?

Digitaalinen murros on prosessi, jossa luodaan uusia liiketoimintamalleja ja jolla luodaan perusta uusien teknologioiden ja datamallien käyttöönotolle. Tämä on jatkuva prosessi, joka haastaa yrityksen johdon ja työntekijät, jotta kyetään tunnistamaan vanhat toimintatavat ja toisaalta tunnistamaan uudet mahdollisuudet tietomallien ja toimintatapojen tasolla.

Digitaalisuus ei ole ensisijaisesti teknologiaa, vaan ajatusmallien ja toimintatapojen muutos. Tavoitteena on löytää organisaation ajattelun mekanismit, jotka mahdollistavat ja johtavat uusien palvelumallien, tietohierarkioiden ja sovellusten luomiseen ja käyttöönottoon.

Mitä digitaalisella muutoksella voidaan saavuttaa?

  1. Saumaton asiakaskokemus koko asiakasrajapinnassa
  2. Mahdollistaa jatkuvan kasvun soveltamalla mobiili, eCommerce ja digitaalisia myyntikanavia
  3. Uudistaa olemassa olevia palveluja ja tuotteita uusilla ominaisuuksilla
  4. Kehittää strategista päätöksentekoa syvemmällä tiedon analysoinnilla
  5. Luo ja mahdollistaa uuden jatkuvan parantamisen kulttuurin (POOGI)
  6. Helpottaa työntekijöiden osallistumista innovaatioprosessiin ja yleensä lisäarvon tuottamiseen
  7. Automatisointi mahdollistaa työntekijöiden työn kohdistamisen todelliseen arvon tuotantoon.

Yritysten digitalisaatiostrategian kypsyyttä voidaan hahmottaa seuraavalla nelikentällä:

Askeleet digitaaliseen muutokseen

  1. Ymmärrä strategiset tavoitteet

Tavoitteet pitää selkeyttää erityisesti asiakasnäkökulmasta. Onko tarkoituksena luoda uusia liiketoimintamalleja vai onko tarkoitus parantaa olemassa olevien tuotteiden kannattavuutta?

Onko kyse pienen askeleen prosessin kehittämisestä vai radikaalista muutoksesta?

2. Analysoi organisaation nykyinen kulttuuri ja tehokkuus

Mikä on organisaation asenne ja valmius jatkuvaan kehittämiseen? Mitä on tehokkuus? Onko olemassa mittaristo tehokkuuden mittaamiseen?

Mitkä tekijät ovat ristiriidassa digitalisaation tavoitteiden ja nykyisen yrityskulttuurin välillä?

3. Keskity ihmisten valmiuksien ja osaamisen kehittämiseen

Onko organisaatiokulttuurissa sallittu avoin keskustelu ja rohkaistaanko innovaatioon ja ongelman ratkaisuun? Tee muutoshallinnan suunnitelma, joka kattavasti käsittelee kaikki muutosalueet.

Strategiset tavoitteet tulee asettaa muutoshallinnan lähtökohdaksi.

4. Laita painopiste arvon tuotantoon

Nykyisten prosessien ja niiden kipupisteiden mallintaminen on hyvä lähtökohta arvon tuotannon kehittämiselle.

Uudet arvontuotannon prosessit voidaan mallintaa joko a) ylhäältä-alas (’top-down value chain mapping’) tai b) alhaalta ylöspäin (’bottom-up value stream mapping’). Näissä voidaan soveltaa alan parhaita käytäntöjä mallina tai sitten voidaan ottaa käyttöön laajempi kehittämisen viitekehys (esim. Lean/Six Sigma).

5. Analysoi olemassa olevat tietovarastot, niiden arvo ja ajantasaisuus

Tiedon laatu on kriittinen komponentti digitalisaation kehittämisessä. Olemassa oleva data pitää kehittää kahdesta näkökulmasta: 1) tiedon oikeellisuus, 2) tiedon kattavuus.

Nämä vaatimukset edellyttävät, että olemassa olevaa tietoa siivotaan ja toisaalta sitä rikastetaan uusilla tietoelementeillä.

6. Valitse tarvittava uusi teknologia ja vie se myös käytäntöön

Muutoksen hallitsemiseksi tarvitaan teknologian road map. Tämä on tärkeää, jotta vaiheittain tapahtuvat kehitysaskeleet saadaan koordinoitua haluttuun suuntaan. Samalla luodaan viitekehys, jossa arvioidaan teknistä yhteensopivuutta, kustannuksia (Total-Cost-of-Ownership) ja käyttöönottomalleja.

Digitalisaation kehittämiseksi on jo tehty paljon työtä. Digitaalisen kypsyyden tasoa voidaan hahmotta eri toimialoilla alla olevalla kaaviolla: